SERVICIU CERCETARE SI PLANIFICARE IN DOMENIUL GOSPODARIRII APELOR

 • Cercetări suport în vederea planificării în domeniul gospodăririi apelor (necesare pentru fundamentarea deciziilor, politicilor și strategiilor în domeniu);
 • Cercetări suport pentru implementarea Directivei Inundații 2007/60/EC;
 • Asigura suportul stiintific in coordonarea elaborarii diverselor planuri la nivelul celor 11 Administratii Bazinale de Apa ale Administratiei Nationale „Apele Romane”;
 • Studii de gospodărire a apelor medii;
 • Studii în vederea realizării și menținerii echilibrului dintre cerințele de apă ale folosințelor și disponibilul de apă la surse;
 • Studii privind dinamica cerințelor de apă pe termen scurt, mediu și lung;
 • Studii în vederea alocării optime a volumelor de apă din lacurile de acumulare diverselor folosințe;
 • Studii privind influența schimbărilor climatice asupra gestionării resurselor de apă (grafice dispecer, exploatarea lacurilor de acumulare, vulnerabilitatea resurselor de apa) și de identificare a acțiunilor, măsurilor și tehnicilor de adaptare la noile condiții climatice;
 • Întocmește documentatii tehnice pentru obținerea / reînoirea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor;
 • Cercetări interdisciplinare de gospodărire a apelor, hidrologie ape de suprafaţă şi hidrologie ape subterane

Portofoliu

 • ghiduri, proceduri, cataloage de măsuri, planuri
 • Metodologie de prognoza a cerințelor de apă ale folosințelor
 • Metodologia cadru pentru elaborarea Planurilor de Mangement al Riscului la Inundații la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă, Ciclul I de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE (http://www.inhga.ro/documents/10184/52451/Metodologie+cadru+pentru+PMRI.pdf/10de9fcc-7691-4e94-a67a-9d89b7841604)
 • Metodologia de prioritizare a măsurilor de management al riscului la inundații pe baza de analiză multi-crierială cu elemente de cost-beneficiu, Ciclul I de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE
 • Metodologia de definire și prioritizare a proiectelor integrate majore propuse în Planurile de Management al Riscului la Inundații la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă, Ciclul I de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE
 • Catalogul de măsuri potențiale la nivel național asociat Planurilor de Management al Riscului la inundații (http://www.inhga.ro/documents/10184/52451/catalog+de+masuri+18+nov+2016+cu+obs+ANCPI.pdf/fc169970-c1f1-430a-b343-31ea39c25c74)
 • Planurile de Management al Riscului la Inundații pentru Administrațiile Bazinale de Apă și fluviul Dunărea, Cilcul I de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE, în colaborarea cu Administrația Națională “Apele Române” (http://www.inhga.ro/-/planurile-de-management-al-riscului-la-inundatii)
 • Broșuri de diseminare a Evaluării Preliminare a Riscului la Inundații, Ciclul II de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE (http://www.inhga.ro/web/guest/evaluarea-preliminara-a-riscului-al-inundatii-brosuri-de-diseminare)
 • Rapoarte ale Evaluării Preliminare a Riscului la Inundații, Ciclul II de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE (http://www.inhga.ro/-/evaluarea-preliminara-a-riscului-la-inundatii-rapoarte)
 • Rezumate necesare a fi raportate in sistemul WISE pentru implementarea Directivei Inundații 2007/60/CE.
 • Studii/contracte
 • Studii pentru implementarea Directivei 2007/60/CE „Evaluarea şi managementul riscului la inundaţii” (link cu detalii)

Directiva europeana 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, pe scurt Directiva Inundaţii 2007/60/CE, reprezintă cel de-al doilea pilon de bază al legislației europene, în domeniul apelor, după Directiva Cadru Apă 2000/60/CE și are ca obiectiv reducerea riscurilor și a consecințelor negative pe care le au inundațiile în Statele Membre. Implementarea Directivei Inundații 2007/60/CE se realizează în cazul României la nivel de Administrație Bazinală de Apă şi presupune parcurgerea a trei etape. Acest proces este ciclic astfel încât la fiecare 6 ani rezultatele etapelor sunt reevaluate, completate și actualizate.

Prima etapă – Evaluarea preliminară a riscului la inundații – presupune identificarea la nivel național a inundațiilor istorice semnificative și a viitoarelor inundaţii semnificative potenţiale (din punct de vedere al pagubelor înregistrate/potenţiale și din punctul de vedere al hazardului) și delimitarea zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii (Areas with Potential Significant Flood Risk – A.P.S.F.R.)

A doua etapă – Hărţi de hazard şi hărţi de risc la inundaţii – presupune elaborarea hărților de hazard și a hărţilor de risc la inundații în diferite scenarii pentru zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii definite în etapa 1 de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE.

A treia etapă – Planul de Management al Riscului la Inundaţii – presupune elaborarea planurilor de management al riscului la inundaţii pentru fiecare Administraţie Bazinală de Apă cât si pentru fluviul Dunărea ce cuprinde propuneri de măsuri de reducere a riscului la inundaţii pentru zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii definite în etapa 1 de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE pentru care se elaborează hărţile de la etapa 2.

Studiul are ca scop asigurarea îndeplinirii obligațiilor pe care România și le-a asumat ca stat membru al Comisiei Europene, respectiv implementarea Directivei Inundaţii 2007/60/CE.

Pentru fiecare etapă, România are obligația de pregătii și de a raporta la Comisia Europeană în sistem WISE o serie de documente (rapoarte, metodologii, rezumate, broșuri, hărți) și baze de date (în ACCESS) în conformitate cu cerințele Directivei Inundații 2007/60/EC.

Totodată, statele membre au sarcina de a descrie modul în care progresul implementării măsurilor propuse în Planurile de Management al Riscului la Inundații este monitorizat. Prin urmare, se monitorizeaza de la un ciclu la altul, progresul de punere în aplicare al acestor planuri prin urmărirea stadiului de implementare a măsurile propuse.

 • Activitati suport privind parcurgerea procedurii SEA in conformitate cu prevederile HG 1076/2004 pentru Planurile de Management ale Riscului la Inundatii aferente Administratiilor Bazinale de Apa, in vederea aprobarii acestora prin Hotarare de Guvern
 • Actualizarea studiilor de fundamentare a Planurilor de Amenajare pe Bazine Hidrografice – Evaluarea cerintelor folosintelor de apa (an de referinta 2011) la nivelul bazinelor hidrografice, pentru orizontul de timp 2020 si 2030
 • Identificarea principalelor zone potential deficitare din punct de vedere al resurselor de apa, la nivel national, in regim actual si in perspectiva schimbarilor climatice
 • Studii în vederea adaptării folosințelor/lucrărilor de gospodărire a apelor la schimbările climatice având în vedere atingerea / menținerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă. Studiu de caz (un sub-bazin din cadrul A.B.A. Banat)
 • Studii in vederea adaptarii la schimbarile climatice a modului de exploatare al lacurilor de acumulare. Studiu de caz
 • Situatia acumularilor de tip A si B utilizate ca sursa unica de alimentarea cu apa pentru populatie. Analiza posibilitatii suplimentarii surselor de alimentare cu apa a populatiei. Studiu de caz A.B.A. Siret
 • Lacuri de acumulare categoria de importanță A şi B utilizate ca sursă unică de alimentare cu apă pentru populație. Analiza posibilităţii suplimentării surselor de alimentare cu apă a populației. Studiu de caz
 • Documentatii tehnice:
  • Documentatia tehnica pentru reinoirea autorizatiei de gospodarire a apelor la Priza de Apa Campu lui Neag (Buta) , judetul Hunedoara
  • Documentatie tehnica pentru aviz de gospodarire a apelor – foraj alimentare cu apa SH Aldeni
  • Documentatie tehnica pentru reinoire autorizatie de gospodarire a apelor – barajul de priza Rovinari, judetul Gorj
  • Documentatie tehnica pentru reinoire autorizatie de gospodarire a apelor – barajul cu acumulare nepermanenta Rovinari, judetul Gorj
  • Documentatie tehnica obtinere autorizatie GA – foraj de cercetare hidrogeologica 400m in zona localitatii Cocu, judetul Arges

 

Share this post