Legislație

Lista prevederilor legale aplicabile Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor

 • Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (actualizata);
 • Legea nr. 82/1991, legea contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 • Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificdrile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 14/1995 pentru ratificarea Conventiei privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dundrea (Conventia pentru protectia fluviului Dundrea) semnate la Sofia la 29 iunie 1994;
 • Legea nr. 30/1995 pentru ratificarea Conventiei privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiere si a lacurilor internationale incheiata la Helsinki la 17 martie 1992;
 • Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale Republicata;
 • Ordinul MAPPM nr. 278/1997 privind aprobarea metodologiei pentru elaborarea planurilor de prevenire si inlaturare a efectelor poluarilor accidentale;
 • Ordonanta nr. 119/1999, republicata in 2003, privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
 • HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poludrii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificdrile si completarile ulterioare;
 • Directiva 2000/60/CE A Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei;
 • Directiva Cadru Apa 2000/60/EC;
 • HOTĂRÂRE nr. 472 din 9 iunie 2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completari ulterioare;
 • Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
 • H.G. nr. 100/2002 — norme de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare, modificate cu H.G. nr. 662/2005, H.G. nr.567/2006;
 • HGnr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002  privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (actualizată);
 • HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completari ulterioare;
 • O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodérirea integrata a zonei costiere, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 280/2003;
 • Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificdrile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum organizarea. evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
 • OUG nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale „Apele Romane”, actualizata;
 • Hotărâre nr. 406 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;
 • Legea nr. 319 /2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (actualizată);
 • Hotărâre nr. 327 din 20 martie 2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare (actualizata);
 • Ordinul nr. 7079/2003  pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul cercetării ştiinţifice si dezvoltării tehnologice;
 • Ordinul MAPM nr. 1069/2003 privind desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a apelor;
 • Legea nr. 404/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Române;
 • Hotararea Guvernului nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoric, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
 • Ordonanta de urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
 • H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
 • HG nr. 1286/13.08.2004 privind aprobarea planului general de masuri preventive pentru evitarea si reducerea efectelor inundatiilor;
 • Hotărâre  nr. 1265 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare;
 • Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (actualizata);
 • HOTĂRÂRE nr. 898 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrative (actualizata);
 • LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;
 • Legea nr.15/2005, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
 • HG nr. 1176/ 29.09.2005 privind aprobarea statutului de organizare si functionare a Administratiei Nationale ,Apele Romane”;
 • Ordonanta de urgenta 138/29.09.2005 privind exploatarea in siguranta a acumularilor cu folosinta piscicole, de agrement sau locala, din categoria de importanta CsiD;
 • HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;
 • HGnr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 352/2005 pentru modificarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;
 • H.G. 930/2005 privind aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;
 • OM nr. 1012/2005 pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la informatiile de interes public privind gospodarirea apelor, in aplicarea Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanța de urgență nr. 73/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Române;
 • Ordin nr. 4399/2005 pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003;
 • Legea nr. 400/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Române;
 • Ordin al ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 • Modificarea HG nr.1176/2005 de aprobare a Statutului de organizare si functionare a A.N. „Apele Romane”;
 • Ordin comun MA/MMGA Nr.638/420/30.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale;
 • ORDIN nr. 798 din 31 august 2005 privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare, cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDIN nr. 1276 din 14 decembrie 2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordin nr. 1044 din anul 2005 din 27/10/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor
 • ORDONANŢA de URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 (actualizată) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • OM nr. 1044/2005 privind proceduri privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor
 • Ordinul MMGA nr. 2/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament
 • ORDIN nr. 9 din 6 ianuarie 2006 pentru aprobarea Metodoiogiei privind elaborarea planurilor de restrictii si folosire a apei in perioadele deficit ;
 • OM nr. 1258/2006 privind aprobarea Metodologiei si a Instructiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare
 • MLPAT, Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor, P130/2006;
 • Ordinul MMGA nr. 15/2006 privind aprobarea procedurii de suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor si a procedurii de modificare sau retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
 • Ordinul 31/2006 privind aprobarea Manualului pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR
 • Ordinul 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa;
 • Ordinul MMGA nr. 662/2006 privind Procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;
 • Regulamentul General al Consiliului European nr. 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondui European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune
 • Abrogarea Ordinului MMGA nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa, act legislativ in a cdrui cuprins nu se regaseste nici o referinta cu privire la modalitatea de evaluare a starii ecologice pe corp de apa si aprobarea unui alt ordin de ministru prin care sé se aprobe metodologiile de evaluare a starii ecologice / starii chimice a corpurilor de apd de suprafata.
 •  Hotărâre nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului (actualizată)
 • ORDIN nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, cu modificarile si completari
 • ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, cu modificarile si completari ulterioare
 • ORDIN nr. 9 din 6 ianuarie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare, cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDIN nr. 76/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumularea Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală şi a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă;
 • ORDIN nr. 689 din 5 iulie 2006 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDIN nr. 479 din 16 mai 2006 pentru aprobarea metodologiei şi chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 241 din 16 februarie 2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;
 • ORDIN nr. 2 din 4 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament.;
 • HOTĂRÂRE nr. 241 din 16 februarie 2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicata*) serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
 • HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;
 • Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 23.10.2007, privind evaluarea si gestionarea riscului la inundatii;
 • Ordinul nr. 1768/2007 al MMDD privind acordarea derogrilor de la limitele de incarcare cu poluanti a apelor uzate;
 • Ordinul comun nr. 818/2007 al MMDD, MF, privind actele de reglementare necesare inchiderii iazurilor de decantare aferente perimetrelor miniere;
 • Ordin nr.1163/2007 privind aprobarea unor masuri pentru imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare si de realizare a fucrarilor hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013 (actualizată)
 • Hotărârea Guvernului nr. 475/ 2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 (actualizată)
 • Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații
 • HOTĂRÂRE nr. 632 din 20 iunie 2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • Ordin nr. 1215/2008 pentru aprobarea Normativului tehnic pentru lucrari hidrotehnice NTLH-001 „Criterii si principii pentru evaluarea si selectarea solutiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrdrilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor
 • HG nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
 • Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului in domeniul apei;
 • Directiva 2009/90/CE privind stabilirea specificatiilor tehnice pentru analiza chimica si monitorizarea starii apelor;
 • HG nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii;
 • OMAP nr. 459/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Ordinul nr.3845 /2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi Metodologia de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare
 • HOTĂRÂRE nr. 1038 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată de evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, cu modificarile si completari
 • HOTĂRÂRE nr. 846 din 11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung
 • LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • HOTARARE nr. 328 din 31 Martie 2010 privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor cu indicele de inflatie
 • Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local;
 • OUG nr. 71/ 2010 pentru instituire a unui cadru de actiune comunitard in domeniul politicii privind mediul marin
 • HG 1038/2010 de modificare si completare a HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programultui de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase
 • HG nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei
 • OM nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica;
 • Ordinul 1940/2011 pentru aprobarea Programului de activitati si de coordonare tehnico-stiintifica a programului de monitorizare a zonei nationale a Dunarii, responsabilitati ce rezulta din angajamentele statului roman pentru aplicarea Conventiei privind protectia fluviului Dundrea, ratificata prin Legea 14/1995;
 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;
 • Hotărâre nr. 1062 din 19 octombrie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;
 • Hotărârea nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;
 • ORDIN nr. 980 din 28 februarie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire şi executare a garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip microhidrocentrale;
 • OUG nr. 71 din 31 august 2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar;
 • Ordin nr. 4478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 – Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 – Ştiinţe inginereşti şi P3 – Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
 • HG nr. 80 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Planului national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei;
 • Ordinul MMP nr.3404/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrdrilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor;
 • Ordinul comun al M.A.I./M.M.P. nr.192/1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenté generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poludri marine in zona costiera;
 • HG nr. 270/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comitetelor de bazin;
 • Ordin nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospopdărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor;
 • ORDIN nr. 192 din 2 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
 • Hotararea nr. 270 din 3 aprilie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin;
 • ORDIN nr. 3404 din 10 septembrie 2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor;
 • ORDIN nr. 873 din 21 februarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor;
 • HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoitare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 • HG nr. 449/2013 privind modificarea si completarea anexei la HG nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva poludrii si deteriorarii;
 • Directiva 2013/39/UE care amendeaza Directiva Cadru Apa 2000/60/CE
 • Hotărâre nr. 750 din 2 octombrie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013;
 • Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior;
 • Ordin nr. 330/44/2178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică
 • Strategia Naţională a Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru 2014-2020 aprobată prin HG nr.929/2014
 • Hotărârea nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020 (actualizată)
 • Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;
 • Ordinul 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania;
 • Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;
 • Ordinul nr.923/2014, Republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HOTARARE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HOTARARE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020;
 • Hotărârea Guvernului nr. 583/ 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III);
 • OUG nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;
 • Ordin nr. 631 din 31 Martie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, paduri si piscicultura nr. 377/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate;
 • HG nr. 739/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 – 2020 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 – 2020;
 • Ordinul nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 137 din 25 ianuarie 2016 privind numirea reprezentantilor partii romane in cadrul organismelor create in temeiul tratatelor bilaterale privind gospodarirea apelor de frontiera;
 • Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • OG nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare;
 • HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României;
 • HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 • LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OMAP nr. 1529/2017 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii;
 • OMAP nr. 584/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor;
 • OMAP nr. 1093/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în care se poate practica şi activitatea de piscicultură;
 • OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • OUG nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;
 • Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
 • Hotărâre nr. 751 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;
 • HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
 • HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • Ordinul SGG nr.600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Legea nr. 222/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;
 • Legea nr. 243/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;
 • HG nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;
 • Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Ordinul nr. 828/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă;
 • OMFP nr. 1760/2019 pentru aprobarea Metodologiei de supervizare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii;
 • HG nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;
 • Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 • HG 276/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordin nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării;