Conținutul planurilor de management al riscului la inundații

Comparație

conținut PLAN DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAȚII elaborat la nivelul A.B.A.

versus

conținut PLAN DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAȚII conform prevederilor Directivei Inundații

CONTINUTUL PLANULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII

Cerinte conform Directivei 2007/60/EC (Anexa)

Cerinte P.M.R.I. / A.B.A. conform Metodologiei I.N.H.G.A. (enumerare capitole)

  Prezentare generală a bazinului hidrografic

 • Relief; Geologie; Climă; Resursa de apă;

Sol; Biodiversitate; Populație, așezări umane; Utilizarea terenului; Activitatea economică; Infrastructură; Recreere și turism; Patrimoniu cultural

 • concluziile evaluării preliminare a riscurilor de inundații, astfel cum sunt solicitate în capitolul II sub forma unei hărți sumare a districtului hidrografic sau a unității de management menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (b) care identifică zonele enumerate la articolul 5 alineatul (1), supuse prezentului plan de management al riscului de inundații
 • hărțile de hazard și de risc de inundații, astfel cum au fost pregătite în temeiul capitolului III, sau cele care sunt deja existente în conformitate cu articolul 13, precum și concluziile care pot fi deduse din aceste hărți
Riscul la inundaţii la nivelul A.B.A.

 • Descrierea lucrărilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor;
 • Descrierea sistemelor existente de avertizare şi de răspuns la inundaţii;
 • Istoricul inundaţiilor în bazinul hidrografic;
 • Inundaţii istorice semnficative;
 • Zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii;
 • Hărţi de hazard şi Hărţi de risc la inundaţii;
 • Indicatori statistici
 • descrierea obiectivelor corespunzătoare de management al riscului de inundații, stabilite în conformitate cu articolul 7 alineatul (2)
Descrierea obiectivelor de management al riscului de inundații
 • rezumatul și ordinea de prioritate a măsurilor luate cu scopul de a realiza obiectivele respective de management al riscului de inundații, inclusiv măsurile luate în conformitate cu articolul 7, precum și măsurile în legătură cu inundațiile luate în temeiul altor acte comunitare, inclusiv Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (1) și Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (2), Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (3), precum și Directiva 2000/60/CE
Sinteza măsurilor propuse şi prioritizarea acestora

 • Consideraţii generale cu privire la propunerea de măsuri pentru managementul riscului la inundaţii
 • Catalog de măsuri potenƫiale la nivel naƫional
 • Etape parcurse în definirea măsurilor de management al riscului la inundaƫii la nivelul A.B.A
 • descrierea metodologiei definite de statele membre respective, a analizei costurilor în raport cu avantajele folosită pentru evaluarea metodelor cu efecte transnaționale (atunci când este disponibilă, pentru bazine sau subbazine hidrografice comune)
Descrierea metodologiei de prioritizare a masurilor de management al riscului la inundații pe baza analizei multi-criteriale (Multi-Criterial Analysis)
 • descrierea ordinii de prioritate și a modului în care va fi monitorizat progresul în punerea în aplicare a planului
Descrierea modului în care progresul implementării măsurilor va fi monitorizat
 • rezumatul informațiilor publice și al măsurilor/acțiunilor de consultare luate
Informarea și consultarea publicului
 • lista autorităților competente și, după caz, o descriere a procesului de coordonare în cadrul oricărui district hidrografic internațional, precum și a procesului de coordonare cu Directiva 2000/60/CE
Lista autorităţilor competente în implementarea şi monitorizarea / evaluarea P.M.R.I
Descrierea procesului de coordonare în D.B.H. internaţional;
Descrierea procesului de coordonare cu D.C.A. (Directiva 2000/60/CE).