Specialiștii noștri analizează probele de apă și sedimente prelevate din Dunăre / Our specialists analyze water and sediment samples from the Danube

Specialiștii noștri analizează probele de apă și sedimente prelevate din Dunăre

 

După campania de măsurători hidrologice pe brațul Sulina, continuăm activitatea aferentă proiectului DALIA, prin prelucrarea probelor de apă și sedimente prelevate.

Institutul nostru dispune de un spațiu amenajat, dotat cu echipamentele de specialitate necesare, unde au fost analizate probele de apă prelevate de la diferite orizonturi de adâncime din mai multe secțiuni de interes și probele de aluviuni târâte și cele din patul albiei, recoltate în pungi special etichetate.

 

Astfel, au fost filtrate probele de apă prelevate în 14 secțiuni de măsurători, pentru a afla turbiditatea apei (concentrația de aluviuni în suspensie) și a determina bilanțul de sedimente, această activitate contribuind semnificativ la îmbunătățirea cunoașterii regimului de transport și a fenomenelor de eroziune și depunere a acestora.

 

Totodată, pentru determinarea granulometriei (dimensiunii) particulelor de sedimente, probele de aluviuni târâte și cele din patul albiei au fost uscate în etuvă, sitate și cântărite.

 

Rezultatele obținute vor fi utilizate pentru trasarea curbelor granulometrice ale sedimentelor pentru fiecare secțiune de măsurători, cu alte cuvinte, acele grafice care reprezintă repartiția în procente după dimensiuni a particulelor ce alcătuiesc sedimentele.

Our specialists analyze water and sediment samples from the Danube

 

After the hydrological measurement campaign on the Sulina branch, we continue the activity related to the DALIA project, by processing the water and sediment samples.

Our institute has a set up space with the necessary specialized equipment, where there were analyzed the water samples taken from different depth horizons from several sections of interest and the samples of dragged alluvium and those from the river bed, collected in labeled bags.

 

Thus, the water samples taken from 14 measurement sections were filtered in order to find out the water turbidity (the concentration of alluvium in suspension) and to determine the sediment balance, this activity significantly contributing to improving the knowledge of the transport regime and their erosion and deposit phenomena.

 

At the same time, in order to determine the granulometry (size) of the sediment particles, the alluvium samples and those from the river bed were dried in the oven, sieved and weighed.

 

The obtained results will be used to draw the granulometric curves of the sediments for each measurement section, in other words, those graphs that represent the percentage distribution by size of the particles that make up the sediments.

 

 

Share this post